Добавлена возможность разделения позиции заказа

Добавлена возможность разделения позиции заказа на несколько направлений, подробнее о функции https://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/razdelenie-pozitsii-zakaza.html